Participants

Masayuki Akiyama (Tohoku University)
Makiko Ban (NAOJ)
David Bennett (NASA Goddard Space Flight Center)
Yi-Kuan Chiang (Johns Hopkins University)
Noboru Ebizuka (RIKEN)
Ryan Foley (UC Santa Cruz)
Akihiko Fukui (Okayama Astrophysical Observatory, NAOJ)
Tyler Groff (Goddard Space Flight Center)
Raja GuhaThakurta (University of California Santa Cruz)
Yuichi Harikane (University of Tokyo)
Kohei Hayashi (NAOJ)
Chiaki Hikage (Kavli IPMU)
Miftahul Hilmi (ICRR, University of Tokyo)
Akio Inoue (Osaka Sangyo University)
Nobunari Kashikawa (NAOJ)
Alina Kiessling (NASA JPL)
Tadayuki Kodama (Astronomical Institute, Tohoku Univ.)
Kotaro Kohno (University of Tokyo)
Yusei Koyama (Subaru Telescope)
Jeffrey Kruk (NASA/GSFC)
Juliana Kwan (Kavli-IPMU, University of Tokyo)
Xiangchong Li (IPMU)
Daniel Masters (JPL/Caltech)
Yuichi Matsuda (NAOJ)
Hironao Miyatake (Nagoya University/JPL)
Shota Miyazaki (Osaka University)
Anupreeta More (Kavli IPMU)
Takashi Moriya (NAOJ)
Tomoki Morokuma (University of Tokyo)
Naoshi Murakami (Hokkaido University)
Hitoshi Murayama (Kavli IPMU / Berkeley)
Jun NISHIKAWA (NAOJ)
Masayuki Nagakane (Osaka university)
Norio Narita (University of Tokyo)
Hiroko Niikura (The University of Tokyo)
Stevanus Nugroho Kristianto (Tohoku University)
Masami Ouchi (U. Tokyo)
Brant Robertson (UC Santa Cruz)
Masao Saito (NAOJ)
John Silverman (Kavli IPMU)
Haruno Suematsu (Osaka University)
Takahiro Sumi (Osaka University)
Tomomi Sunayama (IPMU)
Daisuke Suzuki (ISAS / JAXA)
Masahiro Takada (Kavli IPMU)
Ichiro Takahashi (Kavli IPMU)
Naoyuki Tamura (Kavli IPMU, The University of Tokyo)
Masayuki Tanaka (NAOJ)
TAO WANG (IoA, University of Tokyo)
Kenneth Wong (NAOJ)
Toru Yamada (ISAS / JAXA)
Naoki Yasuda (Kavli IPMU)
Feng Zhao (JPL)