Participants

Masayuki Akiyama (Tohoku University)
Yahiko Aoyama (U Tokyo)
Makiko Ban (NAOJ)
David Bennett (NASA Goddard Space Flight Center)
Yi-Kuan Chiang (Johns Hopkins University)
Masashi Chiba (Tohoku U)
Noboru Ebizuka (RIKEN)
Ryan Foley (UC Santa Cruz)
Akihiko Fukui (Okayama Astrophysical Observatory, NAOJ)
Tyler Groff (Goddard Space Flight Center)
Raja GuhaThakurta (University of California Santa Cruz)
Olivier Gyuon (Subaru Telescope, NAOJ)
Yuichi Harikane (University of Tokyo)
Jun Hashimoto (NAOJ)
Bunyo Hatsukade (IoA, U Tokyo)
Kohei Hayashi (NAOJ)
Masao Hayashi (NAOJ)
Chiaki Hikage (Kavli IPMU)
Miftahul Hilmi (ICRR, University of Tokyo)
Masa Imanishi (NAOJ)
Akio Inoue (Osaka Sangyo University)
Ikuru Iwata (Subaru Telescope, NAOJ)
Jeremy Kasdin (Princeton U)
Nobunari Kashikawa (NAOJ)
Alina Kiessling (NASA JPL)
Tadayuki Kodama (Tohoku University)
Kotaro Kohno (University of Tokyo)
Yutaka Komiyama (NAOJ)
Yusei Koyama (Subaru Telescope)
Jeffrey Kruk (NASA / GSFC)
Juliana Kwan (Kavli-IPMU, University of Tokyo)
Xiangchong Li (IPMU)
Daniel Masters (JPL / Caltech)
Yuichi Matsuda (NAOJ)
Ken Mawatari (Osaka Sangyo U)
Hironao Miyatake (Nagoya University / JPL)
Satoshi Miyazaki (National Astronomical Observatory of Japan)
Shota Miyazaki (Osaka University)
Anupreeta More (Kavli IPMU)
Takashi Moriya (NAOJ)
Tomoki Morokuma (University of Tokyo)
Kentaro Motohara (IoA, U Tokyo)
Naoshi Murakami (Hokkaido University)
Kazumi Murata (ISAS / JAXA)
Hitoshi Murayama (Kavli IPMU / Berkeley)
Jun NISHIKAWA (NAOJ)
Masayuki Nagakane (Osaka university)
Tohru Nagao (Ehime U)
Norio Narita (University of Tokyo)
Jeffrey Newman (U of Pittsburgh)
Hiroko Niikura (The University of Tokyo)
Stevanus Nugroho (Kristianto Tohoku University)
Nagayoshi Ohashi (Subaru Telescope, NAOJ)
Masashi Omiya (NAOJ)
Masami Ouchi (ICRR, U. Tokyo)
Saul Perlmutter (Lawrence Berkeley National Laboratory)
James Rhoads (NASA)
Jason Rhodes (NASA / JPL)
Brant Robertson (UC Santa Cruz)
Masao Saito (NAOJ)
Masao Sako (University of Pennsylvania)
Masato Shirasaki (NAOJ)
John Silverman (Kavli IPMU)
David Spergel (Princeton U)
Haruno Suematsu (Osaka University)
Takahiro Sumi (Osaka University)
Tomomi Sunayama (IPMU)
Daisuke Suzuki (ISAS / JAXA)
Nao Suzuki (IPMU)
Tomoko Suzuki (NAOJ)
Masahiro Takada (Kavli IPMU)
Ichiro Takahashi (Kavli IPMU)
Motohide Tamura (U Tokyo / ABC)
Naoyuki Tamura (Kavli IPMU, The University of Tokyo)
Masaomi Tanaka (NAOJ)
Masayuki Tanaka (NAOJ)
Mikito Tanaka (Tohoku U)
Kohji Tsumura (Tohoku U)
Akitoshi Ueda (NAOJ)
TAO WANG (IoA, University of Tokyo)
Kenneth Wong (NAOJ)
Kiyoto Yabe (IPMU)
Toru Yamada (ISAS / JAXA)
Naoki Yasuda (Kavli IPMU)
Michitoshi Yoshida (Subaru Telescope, NAOJ)
Naoki Yoshida (IPMU)
Feng Zhao (JPL)